Shantou Mengxing-e hoş geldiňiz!
banner12

Özbaşdaklaşdyrma

Custörite hyzmat

Plastiki gaplaýyş enjamlarynyň professional öndürijisi bolan “Shantou Mengxing Package Machinery Co., Ltd.”: 1998-nji ýyldan bäri awtomatiki ýokary tizlikli wakuum emele getiriji maşyn we doly awtoulag köp stansiýaly basyş we wakuum emele getiriji maşyn. maşyn.

Wakuum emele getiriji enjamlarymyz dürli reňk sahypalaryna uýgunlaşýar: PET, PVC, PS, PP, köp sanly kagyz, biodegrirlenip bilinýän, ýaşyl kagyz, PETG çalt vakuum ýaly APET list materialy ýa-da dürli açyk diwarly konteýner önümlerini emele getirýän polo positiveitel basyş.Iýmit, elektronika, oýnawaçlar, durmuş enjamlary gap-gaç çyzgysy, syýahat esbaplary, lampalar, sumkalar, bezeg önümleri, lukmançylyk enjamlary, derman, syýahatçylyk we beýleki gaplama önümlerini öndürmek üçin harytlar.

Mundan başga-da, OEM hyzmaty müşderilerimize hödürlenýär. Bize nusgalaryňyzy ýa-da pikirleriňizi beriň, iň professional önümçilik çözgüdi size hödürlär.

Hususy hyzmat prosesi

 • - Müşderi maslahaty-

  Müşderi önümiň çig malyny, ululygyny, sahypanyň galyňlygyny, kuwwat talaplaryny, salgylanma üçin önüm nusgalaryny / suratlaryny we ş.m. goşmak bilen bize OEM / omöriteleşdirilen islegi iberýär.

 • - Müşderiler bilen enjamlary we amallary ara alyp maslahatlaşyň-

  Satyjy başda müşderiniň islegine düşüner, soň bolsa müşderi tarapyndan talap edilýän önümçilik prosesi barada inerener bilen habarlaşar. Önümçilik bölümi önümçilik çykdajylaryny hasaplaýar, soň satyjy müşderä sitata berýär.

 • -Birinji taslama taýýarlamak-

  Müşderi bilen önümçilik prosesini we bahasyny tassyklandan soň, çözgüdiň mümkinçiligini tassyklamak üçin dizaýn bölümine tabşyryň we talap boýunça birinji taslamany taýýarlaň.

 • - Enjam jikme-jiklikleri müşderi bilen tassyklanýar-

  Müşderi bilen enjam dizaýnyny tassyklaň we iki esse bölegi bilen habarlaşmagy ýa-da üýtgetmegi dowam etdiriň.

 • -Tehnik sabyr bilen düşündirýär-

  Müşderi bilen enjam teklibini tassyklaň we şertnama gol çekiň.

 • - Müşderä düzüliş çyzgysyny düzüň-

  Müşderiden goýum alanymyzdan soň, enjamlary öndürip başlarys. Şol bir wagtyň özünde, enjamyň ýerleşiş çyzgysyny we sahypanyň ýerleşiş çyzgysyny müşderä ibereris, deslapky deslapky ýerleşişini ýa-da enjamyň deslapky işini ýerine ýetirer.

 • - Iberilmezden ozal synag we gözden geçirmek-

  Enjamlar düzedilenden soň, önümçilik bölümimiz enjamlary işleder we müşderiniň islegine görä nusgalar öndürer. Kabul edilenden soň, müşderimize zawodymyza barlamak üçin geljekdigini habar bereris, ýa-da wideo işleýän maşyn alyp, nusga iberip bileris. tassyklamak üçin müşderä.

 • -Gaplamak-

  Müşderi maşynyň hilini tassyklap, doly töleg tölänsoň, enjamlary arassalarys we gaplarys.

 • - iberiş tertibi-

  Enjamlary ýükläň we müşderi üçin maglumat suratlaryny iberiň.

 • - Müşderi zawodynda gurnama we okuw-

  Enjamlar müşderiniň zawodyna ýetende, tehnikimiz ony gurmaga geler we işçilere enjamlarymyzy nähili dolandyrmalydygyny öwreder.

 • - Hyzmatdan soň-

  Enjam 1 ýylyň içinde gowy abatlanylar. Alyjynyň nädogry işlemegi sebäpli ýüze çykan näsazlyklar, abatlaýyş çykdajylaryny alyjy tölemeli.Işleýän wagtyňyz islendik kynçylyk, müşderi bize e-poçta / telefon arkaly jogap berip biler. Biziň inerenerimiz birbada çözüp biler.