Shantou Mengxing-e hoş geldiňiz!
banner12

Mengxing MFC 3 stansiýasy Termoforming enjamy Biodegrirlenip bilinýän gaplama PP + mekgejöwen krahmal iýmit konteýnerini ýasaýyň

Plastiki çäklendirme buýrugynyň ýerine ýetirilmegi we adamlaryň daşky gurşawy goramak baradaky düşünjesiniň ýokarlanmagy bilen, aňsat gaýtadan işlemek we täzelenip bilýän funksiýalary bolan biodegrirlenip bilinýän materiallar köpçüligiň dykgatyna ýetirildi.

Biodegrirlenip bilinýän iýmit gaplamalaryny ulananyňyzda, bir wagtyň özünde ekosistemanyň abadançylygy barada alada edýändigiňizi görkezmek bilen müşderiňiziň saglygynyň iň möhümdigini görkezýärsiňiz.Müşderileriňize ekologiýa taýdan arassa iýmit gaplamalaryny hödürlemek, her gezek biodegrirlenip bilinýän iýmit gaplaryna köp mukdarda maýa goýanyňyzda, adamlar we daşky gurşaw hakda alada edýändigiňizi bilýär.

Biodegrirlenip bilinýän iýmit paketleri ygtybarly we ýeterlik gaplaýyş gaplarydyr, üstünlikli ekologiýa taýdan arassa kompaniýa bolmak isleseňiz, ünsden düşürip bilmersiňiz.Islendik bäsdeşlik pudagynda ýaşamak isleýän bolsaňyz, iň oňat biodegrirlenip bilinýän plastik iýmit gaplamasy gerek bolar.

Biodegrirlenip bilinýän iýmit gaplaýyş gaplarynyň gaty köp peýdasy bar, olary islän gaplama usulyňyz hökmünde saýlamazlygyň sebäbini tapmak kyn.Netijede, azyk derejesindäki biodegrirlenip bilinýän gaplamalar, özboluşly önümleri gaplamagyň, daşamagyň we saklamagyň meşhur usulyna öwrüldi.

Plastmassa pudagynda täze tendensiýa.

Iýmit derejesiniň biodegrirlenip bilinýän gaplamasyny nädip ýasamaly?

“Mengxing Termoforming Machine” tarapyndan öndürilen biodegrirlenip bilinýän iýmit bukjasy, goşmaça howpsuzlyk derejesini goşýan, ýöne planetanyň dostlugyna bolan ygrarlylygyny ýitirmeýän täze önüm öndürmek isleýän zawod üçin ajaýyp.

Recentlyakynda teleýaýlymyň habarçysy biodegrirlenip bilinýän material önümlerini öndürýän kärhana baryp gördi we mekgejöwen krahmalyny günortan gutularyna öwürmek prosesini gördi.

Mekgejöwen krahmasy iýmitlendiriş portundan proses turbageçirijisine girýär we ahyrynda garyşyk, planşet basmak, galyplamak we beýleki amallar arkaly biodegrirlenip bilinýän bir gezeklik nahar gutusyny emele getirýär.

Şeýle önümler daşky gurşawy goramaga kömek etmek üçin zaýalanmaýan plastmassa önümlerini kem-kemden çalyşýar.

Mengxing MFC seriýaly termoforming enjamy, PP + Kraxmal iýmit gaplary, tarelka, guty we ş.m. önümleri öndürmekde gowy öndürijilik görkezýär.

1. Doly sero ulgamy, şol bir hilli iýmit paketini beriň,
2. Uly termoforming meýdany we ýokary tizlikli artykmaçlyk, köp mukdarda sargyt önümçiligini gowşuryş wagtynda tamamlaň,
3. Easyönekeý galyp çalyşmagyň dizaýny.Dürli galyp önümçiligi bilen 1 köpçülikleýin sargyt üçin amatly,
4. PP sahypasy gaty galyň bolsa, gowy termoforming täsirini görkezmäge kömek etmek üçin öz dizaýn gyzdyryjy bilen gabat gelip biler.

Mengxing termoforming maşyn zawody, 1998-nji ýylda döredilip, 20 ýyldan gowrak termoforming meýdanynda ýöriteleşendir.Müşderiniň önümçilik talaplaryny kanagatlandyrmak üçin dürli çözgüt hödürlemek üçin öz hünärmen inerener toparymyz bar

Islendik termoforming soraglary, bize habar bermäge hoş geldiňiz!

habarlar
habarlar

Iş wagty: Noýabr-01-2022