Shantou Mengxing-e hoş geldiňiz!
banner12

Mengxing MFC9070 !!!Täze 3 stansiýa termoforming enjamy

Bazar islegi sebäpli, plastmas termoforming enjamy we azyk gaplaýyş işi bu döwürde ösmek üçin gowy mümkinçiliklere eýe.“Shantou Mengxing Package Machinery Co., LTD” ýokary kuwwatly termoforming maşynynyň täze neslini MFC9070 dizaýn edýär.

Termoforming pudagynda 20 ýyldan gowrak tejribe we müşderilerimiziň tejribesinden alnan sesleriň mukdary , MFC9070 ýakyn ýyllarda önümlerimizde esasy rol oýnar.

Enjamyň esasy aýratynlyklary:
1,900mm * 700mm uly emele getiriş meýdany.
2.Maks.listiň ini 940mm, sahypanyň iýmitlenişiniň uzynlygy 700mm.
3. Öňki ulgamyň binýady automatic awtomatiki galyp gulplama ulgamymyza has ygtybarly gaz öçürmek funksiýasyny goşýarys.
4. Mundan başga-da, her stansiýanyň ýerleşiş maglumatlaryny elektron hökümdar tarapyndan ýazga alýan çalt galyndy üýtgeýän ulgam hem goşulýar.Her galybyň önümçilik parametrlerini ýazga alyp we ýatda saklap biler.Öňki model enjamymyz bilen gabat gelýär.Bu ulgamyň üýtgeýän wagty takmynan 20 minut, önümçiligiň netijeliligini ep-esli ýokarlandyrýar.
5. Galyndy gulplama güýji 80 tonna, kesiş güýji 90 tonna.Uly emele getiriş meýdany we kesiş zerurlyklary üçin amatly.
6.Göçüriji galyp has çeýe.Servo plug kömekçisi bilen gurup bolýar.Dörediji stansiýa, “Gate Cut in Mold” funksiýasyna eýedir, bu müşderilere çykdajylary azaltmaga kömek eder, şonuň üçin zerurlyklary boýunça dürli galyp ýasamak işini aňsatlyk bilen saýlap bilerler.
7.Gaplaýyş stansiýasy köp funksiýany öz içine alýar.Dürli müşderileriň dürli zerurlyklaryna baglylykda, aşaky gaplama ýa-da manipulýator stacking ikisi hem saýlanar.
8. Bizde ýyladyş peçiniň oýlap tapyş patenti bar.Peçiň önümçiligiň howpsuzlyk derejesini ýokarlandyrýan emele getiriji galyp bilen ýakynlaşmagyna kömek edip biler.Öňünden gyzdyryjy islege bagly däl.Heatingyladyşyň uzynlygy azyndan 6 esse uzyn bolup biler we galyň listiň önümçilik netijeliligini we emele getiriş täsirini ýokarlandyryp biler.

1998-nji ýylda döredilen professional termoforming maşyn zawody hökmünde, dürli plastmassa paket zawody üçin hünär derejeli termoforming maşynyny taslamak we öndürmek üçin termoforming tejribämiz bar.Doly awtomatiki termoforming enjamlary çözgütlerimiz, gurluş durnuklylygy, synag ukyplylygy, çykdajylaryň netijeliligi we gözegçilik takyklygy ýaly giň artykmaçlyklary hödürleýär.Maşyn talaplaryny şu ýerde goýmagyňyzy hoşal edýäris.Sagbol!


Iş wagty: 30-2022-nji oktýabr